Junta directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’Assemblea General.

David Ortiz Esteban

President

Alfons Miras Casasayas

Sots President

Joan Manel Sampons i Vila

Secretari

Àngela Moya Monfort

Tresorera

Santiago Ruiz Aguinaga

Vocal

Mª Teresa Pardo Saez

Vocal

Maurici Sampons Miras

Vocal

Jaume Obrador Olivé

Vocal